Bine ai venit pe site-ul Primariei Dobra.

Regulamentul de organizare şi funcţionare

Capitolul I
Constituirea consiliului local

Art. 1. - (1) Potrivit legii, în termen de 20 de zile de la data desfășurării alegerilor va avea loc ședința de constituire a consiliului local. Convocarea consilierilor declarați aleși, la ședința de constituire a consiliului, se face de către prefect, prin ordin.
(2) Ședința este legal constituită dacă participă cel puțin doua treimi din numărul consilierilor declarați aleși. În cazul în care nu se poate asigura aceasta majoritate, peste 3 zile se va organiza o noua ședință. În acest scop prefectul va emite un nou ordin de convocare. Dacă nici de aceasta data nu se prezintă cel puțin două treimi din numărul consilierilor declarați aleși de către biroul electoral de circumscripție, prefectul va face o noua convocare peste alte 3 zile, emițând în acest scop un nou ordin.
(3) Dacă nici la a treia convocare nu se prezintă cel puțin două treimi din numărul consilierilor declarați aleși, prefectul va dispune verificarea motivelor care au determinat neprezentarea la ședință a consilierilor absenți. Dacă absențele nu au la bază motive temeinice, determinate de: boală care a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat; deplasarea în străinătate în interes de serviciu; evenimente de forță majoră, cum ar fi: inundații sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea; deces în familie sau alte situații similare, prefectul va emite un ordin prin care va declara vacante locurile consilierilor declarați aleși, care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare. Ordinul prefectului poate fi atacat de cei interesați la instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanței este definitivă și irevocabila.
(4) Înainte de emiterea ordinului prevăzut la alin. (3) prefectul va verifica dacă pe listele de candidați depuse de partidele politice, alianțele politice sau alianțele electorale ai căror consilieri declarați aleși au lipsit nemotivat mai sunt supleanți. În caz afirmativ, prin același ordin se va dispune organizarea unei noi ședințe de constituire la care vor fi convocați supleanții.
(5) Dacă pe listele de candidați nu mai sunt supleanți sau aceștia refuză, la rândul lor, să se prezinte la ședință, prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor declarate vacante potrivit alin. (3). Alegerile se vor organiza în condițiile Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cel mult 30 de zile de la data emiterii ordinului și la acestea vor putea participa toate partidele politice, alianțele politice sau alianțele electorale care au depus inițial liste de candidați, precum și candidați independenți care nu au fost declarați aleși la alegerile anterioare.

Art. 2. - La ședința de constituire legal întrunită poate participa și primarul care a fost declarat ales, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.

Art. 3. - (1) Ședința de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia, care îl invită pe cel mai în vârstă dintre consilieri, precum și pe cei 2 asistenți ai acestuia să preia conducerea lucrărilor ședinței. Asistenți ai președintelui de vârstă vor fi desemnați cei mai tineri consilieri.
(2) După preluarea conducerii ședinței se ia o pauză, în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri, potrivit prevederilor Statutului aleșilor locali, iar secretarul unității administrativ- teritoriale prezintă președintelui de vârstă și asistenților acestuia dosarele consilierilor declarați aleși și pe cele ale supleanților lor, așa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripție. Dosarele pot fi însoțite de opțiunile scrise ale consilierilor aleși care ocupă funcții incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.
(3) Dacă primarul declarat ales a candidat și pentru funcția de consilier și a obținut mandatul, dosarul acestuia va fi însoțit de opțiunea scrisă pentru una dintre cele două funcții.
(4) Prevederile alin. (3) se aplică numai în cazul în care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizată.

Art. 4. - (1) La reluarea lucrărilor consilierii declarați aleși vor alege prin vot deschis, exprimat prin ridicare de mâini, o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri locali. Numărul membrilor comisiei se stabilește prin vot deschis, la propunerea președintelui de vârstă. Comisia este aleasă pe întreaga durată a mandatului.
(2) Desemnarea candidaților pentru comisia de validare se face de către grupurile de consilieri constituite potrivit art. 3 alin. (2). Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcție de numărul de mandate obținute de grupul în cauză.
(3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majorității consilierilor prezenți la ședința de constituire, iar rezultatul va fi consemnat în hotărârea nr. 1.

Art. 5. - Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor săi un președinte și un secretar, cu respectarea procedurii de vot prevăzute la art. 4 alin. (3).

Art. 6. - (1) După alegerea comisiei de validare președintele dispune o nouă pauză, în timpul căreia va fi examinată de către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de președintele de vârstă, și vor fi elaborate propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. În acest scop se încheie un proces-verbal al cărui model este prezentat în anexa nr. 1.
(2) Dacă primarul, al cărui mandat a fost validat, a fost ales și consilier și optează pentru funcția de primar sau dacă consilierii care dețin funcții incompatibile optează în scris pentru renunțarea la funcția de consilier, va fi examinat, în vederea validării, dosarul supleantului, respectiv supleanților de pe aceeași listă, în ordinea în care cei în cauza au fost înscriși pe lista de candidați.
(3) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusă de comisia de validare numai dacă aceasta a constatat că au fost încălcate condițiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau dacă alegerea s-a făcut prin frauda electorală constatată de către biroul electoral, potrivit prevederilor Legii nr. 70/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Invalidarea mandatului se va propune și în cazurile prevăzute la alin. (2).
(4) Consilierii care lipsesc motivat de la ședința de constituire pot fi validați sau invalidați în lipsă.
(5) În cazul în care, până la data validării, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a cărui listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant pe listă.

Art. 7. - (1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, prin votul deschis al majorității consilierilor prezenți la ședință. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.
(2) Rezultatul validării mandatelor se consemnează în hotărârea nr. 2 care se comunică de îndată consilierilor care au absentat motivat.

Art. 8. - (1) După validarea mandatelor a cel puțin două treimi din numărul de consilieri stabilit potrivit legii se va proceda la depunerea următorului jurământ: "Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu buna-credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Dobra. Așa să-mi ajute Dumnezeu!"
(2) Jurământul se depune după următoarea procedură: secretarul comunei, va da citire jurământului, după care consilierii validați se vor prezenta, în ordine alfabetică, în fața unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituție și Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituție cât și, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunța cuvântul "jur", după care va semna jurământul de credință, care va fi imprimat pe un formular special.
(3) Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al doilea se înmânează consilierului.
(4) Consilierii pot depune jurământul fără formula religioasă. În acest caz jurământul va fi imprimat pe formular fără această formulă.
(5) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt considerați demisionați de drept, fapt care se consemnează în procesul-verbal al ședinței. În acest caz se va supune validării mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, alianței politice sau alianței electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele politice și alianțele politice confirmă în scris apartenența la partid a consilierului în cauză.
(6) După depunerea jurământului de către cel puțin două treimi din numărul membrilor consiliului local președintele de vârstă declară consiliul legal constituit. Declararea consiliului ca legal constituit se constată prin hotărârea nr. 3.

Capitolul II
Organizarea consiliului local

Secțiunea 1
Președintele de ședință

Art. 9. - (1) După declararea consiliului local ca legal constituit, se procedează la alegerea președintelui de ședință. Alegerea se face prin votul deschis al majorității consilierilor în funcție. Durata mandatului președintelui de ședință nu poate fi mai mare de 3 luni.
(2) După alegerea președintelui de ședință acesta preia conducerea lucrărilor consiliului.
(3) Rezultatul alegerii președintelui de ședință se consemnează în hotărârea nr. 4.
(4) Hotărârile nr. 1-4 se semnează de președintele de vârstă și de cei 2 asistenți ai acestuia și se contrasemnează de secretar. Aceste hotărâri au caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputând forma obiectul unor acțiuni în justiție.

Art. 10. - (1) Președintele de ședință exercită următoarele atribuții principale:
a) conduce ședințele consiliului local;
b) supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor și anunță rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra și a abținerilor;
c) semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum și procesul-verbal;
d) asigură menținerea ordinii și respectarea regulamentului de desfășurare a ședințelor;
e) supune votului consilierilor orice problemă care intră în competența de soluționare a consiliului;
f) aplică, dacă este cazul, sancțiunile prevăzute de statutul aleșilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancțiuni.

(2) Președintele de ședință îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, de prezentul regulament-cadru sau însărcinări date de consiliul local.

Secțiunea a 2-a
Alegerea viceprimarului

Art. 11. - (1) Consiliul local alege din rândul membrilor săi pe viceprimar, respectiv pe viceprimari. Alegerea se face prin vot secret.
(2) Propunerea de candidați pentru alegerea viceprimarului, respectiv a viceprimarilor, se face de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri.
(3) După înregistrarea candidaturilor se ia o pauză în timpul căreia se completează buletinele de vot.
(4) Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, putându-se folosi, la alegere, una dintre următoarele modalități:
a) fiecare consilier primește un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaților. Intrând în cabină, din lista candidaților vor fi barate printr-o linie orizontală numele tuturor candidaților pe care consilierul nu dorește să îi aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele consilierului său, după caz, al consilierilor pe care dorește să îl/să îi aleagă votantul;
b) pe buletinul de vot se scrie cuvântul "DA" în dreptul numelui/numelor celui/celor pe care dorește să îl/să îi voteze;
c) alte modalități, la alegerea consiliului.
(5) Este declarat viceprimar candidatul care a obținut votul majorității consilierilor în funcție.
(6) În situația în care se aleg 2 viceprimari, sunt declarați aleși primii 2 candidați care au obținut votul majorității consilierilor în funcție.
(7) În situația în care nu s-a întrunit majoritatea prevăzută la alin. (5), se organizează un al doilea tur de scrutin, în aceeași ședință, la care vor participa candidații situați pe primele două locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a obținut cel mai mare număr de voturi.

Art. 12. - În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidații care se află în această situație. Va fi declarat ales candidatul care a obținut cele mai multe voturi.

Art. 13. - Alegerea viceprimarului va fi consemnată în hotărârea nr. 5 a consiliului local. Prin aceeași hotărâre consiliul local ia act de încetarea mandatului de consilier al viceprimarului, în locul acestuia fiind validat primul supleant aflat pe lista partidului politic, alianței politice sau a alianței electorale respective, în situația în care conducerea acestora confirmă în scris că persoana în cauză mai este membru al partidului respectiv.

Art. 14. - Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept și mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.

Secțiunea a 3-a
Comisiile de specialitate

Art. 15. - (1) După constituire consiliul local stabilește și organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.
(2) Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora și numărul de membri, care va fi întotdeauna impar, se stabilesc de către consiliul local, în funcție de specificul activității din fiecare unitate administrativ-teritorială, iar principalele domenii de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii.

Art. 16. - (1) Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezența majorității membrilor și iau hotărâri cu votul majorității membrilor lor.
(2) Comisia poate invita să participe la ședințele sale specialiști din cadrul aparatului propriu al consiliului local sau din afara acestuia, în special de la unitățile aflate în subordinea consiliului. Au dreptul să participe la ședințele comisiei și consilierii care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei.
(3) Ședințele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice.
(3.1) Comisia poate invita și alte persoane care să participe la dezbateri.
(4) Comisia poate hotărî ca unele ședințe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfășoare cu ușile închise.

Art. 17. - (1) Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenți în fiecare comisie de specialitate se stabilește de către consiliul local, în funcție de ponderea acestora în cadrul consiliului.
(2) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenți, de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opțiunea acestora, pregătirea lor profesionala și domeniul în care își desfășoară activitatea.
(3) În funcție de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de bază. Indemnizația de ședință se va achita numai pentru activitatea desfășurată în comisia de bază.

Art. 18. - Fiecare comisie de specialitate își alege, prin votul deschis al majorității consilierilor ce o compun, câte un președinte și câte un secretar.

Art. 19. - (1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale:
a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local;
b) se pronunță asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;
c) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local.
(2) Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

Art. 20. - (1) Președintele comisiei de specialitate are următoarele atribuții principale:
a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local și cu celelalte comisii;
b) convoacă ședințele comisiei;
c) conduce ședințele comisiei;
d) propune ca la lucrările comisiei să participe și alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar;
e) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanță pentru comisia pe care o conduce;
f) susține în ședințele de consiliu avizele formulate de comisie;
g) anunță rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar.
(2) Președintele comisiei îndeplinește orice alte atribuții referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului sau stabilite de consiliul local.

Art. 21. - (1) Secretarul comisiei îndeplinește următoarele atribuții principale:
a) efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințe a membrilor comisiei;
b) numără voturile și îl informează pe președinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri și asupra rezultatului votării;
c) asigură redactarea avizelor și proceselor-verbale etc.
(2) Secretarul comisiei îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului sau însărcinări stabilite de comisie sau de către președinte.

Art. 22. - (1) Convocarea ședințelor comisiei se face de către președintele acesteia cu cel puțin 3 zile înainte.
(2) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea președintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
(3) Participarea membrilor comisiei la ședințele acesteia este obligatorie.
(4) În caz de absență la ședința comisiei de bază consilierului în cauză nu i se acordă indemnizația de ședință. Dacă absențele continuă, fără a fi motivate, președintele comisiei poate aplica sancțiunile prevăzute în competența sa de Statutul aleșilor locali sau poate propune consiliului aplicarea altor sancțiuni statutare, inclusiv înlocuirea lui din comisie.

Art. 23. - Ședințele comisiilor de specialitate se desfășoară, de regulă, înaintea ședințelor consiliului, atunci când ordinea de zi a ședinței acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul.

Art. 24. - (1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei președintele acesteia va desemna un consilier care va face în cadrul ședinței o scurtă prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, dacă aceasta nu este prezentată de inițiator.
(2) Consilierul desemnat potrivit alin. (1) va redacta avizul comisiei, pe baza amendamentelor și a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenți.
(3) Avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele și propunerile acceptate, cât și cele respinse.
(4) Avizul întocmit potrivit alin. (2) și (3) se prezintă secretarului unității administrativ-teritoriale, care se va îngriji de multiplicarea și difuzarea acestuia către consilieri, o data cu ordinea de zi.

Art. 25. - Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situații comisia poate hotărî ca votul sa fie secret, stabilind de la caz la caz și modalitatea de exprimare a acestuia.

Art. 26. - (1) Lucrările ședințelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea ședinței procesul-verbal va fi semnat de către președintele și secretarul comisiei.
(2) Președintele poate încuviința ca procesele-verbale ale ședințelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la ședință, cu excepția proceselor-verbale întocmite în ședințele ale căror lucrări s-au desfășurat cu ușile închise.

Art. 27. - Dacă în urma dezbaterilor din ședința consiliului local se impun modificări de fond în conținutul proiectului, președintele de ședință poate hotărî retrimiterea proiectului pentru reexaminare de către comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit avizul, respectiv raportul.

Art. 28. - (1) Consiliul local poate hotărî organizarea unor comisii speciale de analiză și verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului.
(2) Componenta nominală a comisiilor prevăzute la alin. (1), obiectivele și tematica activității acestora, perioada în care vor lucra și mandatul lor se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.
(3) Comisia de analiză și verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor și verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunatățire a activității în domeniul supus analizei sau verificării.

Art. 29. - Operațiunile desfășurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numărul și denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii și modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenți, precum și componenta nominală a acestora se stabilesc prin hotărârea nr. 6 a consiliului local.

Secțiunea a 4-a
Alte dispoziții

Art. 30. - (1) După preluarea conducerii lucrărilor consiliului local de către președintele de ședință se trece la ceremonia de depunere a jurământului de către primar, dacă procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizată. În acest scop judecătorul sau altă persoană desemnată de președintele judecătoriei prezintă în fața consiliului local hotărârea de validare.
(2) După prezentarea hotărârii de validare primarul va depune jurământul prevăzut la alin. (1) al art. 8, folosindu-se procedura stabilită în același text.

Art. 31. - (1) După depunerea jurământului primarul intră în exercițiul de drept al mandatului.
(2) Primarul va ocupa în sala de ședințe un loc distinct.
(3) Dacă la lucrările consiliului local participă prefectul, președintele consiliului județean sau reprezentanții acestora, aceștia vor ocupa un loc distinct.

Art. 32. - Primarul participa la ședințele consiliului și are dreptul sa își exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul-verbal de ședință.

Art. 33. - (1) Secretarul comunei, participă în mod obligatoriu la ședințele consiliului. Secretarului îi revin următoarele atribuții principale privitoare la ședințele consiliului local:
a) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor în funcție;
b) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;
c) efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințe a consilierilor;
d) numără voturile și consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă președintelui de ședință;
e) informează pe președintele de ședință cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;
f) asigură întocmirea stenogramei sau a procesului-verbal, pune la dispoziție consilierilor înaintea fiecărei ședințe procesul-verbal, respectiv stenograma dactilografiată a ședinței anterioare, asupra conținutului cărora solicită acordul consiliului;
g) asigură întocmirea dosarelor de ședință, legarea, numerotarea paginilor, semnarea și ștampilarea acestora;
h) urmărește ca la deliberare și adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii care se încadrează în dispozițiile art. 47 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. Îl informează pe președintele de ședință cu privire la asemenea situații și face cunoscute sancțiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
i) prezintă în fața consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului, dacă este cazul, refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale;
j) contrasemnează, în condițiile legii și ale prezentului regulament, hotărârile consiliului local pe care le consideră legale;
k) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a ședințelor ordinare ale consiliului local;
l) acordă membrilor consiliului asistență și sprijin de specialitate în desfășurarea activității, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate și aprobate de consiliu. Asemenea obligații revin și aparatului propriu al consiliului local.
(2) Secretarul îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege, de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului sau însărcinări date de consiliul local privitoare la buna organizare și desfășurare a ședințelor consiliului.

Capitolul III
Funcționarea consiliului local

Secțiunea 1
Desfășurarea ședințelor

Art. 34. - (1) Ordinea de zi a ședințelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităților subordonate sau care se află sub autoritatea consiliului, timpul acordat declarațiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petițiilor și altor probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este înscrisă în cuprinsul invitației de ședință transmise consilierilor și se aduce la cunoștință locuitorilor prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.
(2) Proiectul ordinii de zi se întocmește la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetățenilor.
(3) Proiectul ordinii de zi se supune aprobării consiliului.
(4) Proiectele de hotărâri și celelalte probleme asupra cărora urmează să se delibereze se înscriu pe ordinea de zi numai dacă sunt însoțite de avizul comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise în acest scop și de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al consiliului local. Raportul compartimentului de resort se întocmește și se depune la secretarul unității administrativ-teritoriale, înainte de întocmirea avizului de către comisia de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către această comisie.
(5) În comunele sau orașele în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, ordinea de zi se aduce la cunoștința publică și în limba maternă a cetățenilor aparținând minorității respective.

Art. 35. - (1) Consilierii sunt obligați să fie prezenți la lucrările consiliului și să își înregistreze prezența în evidența ținută de secretar.
(2) Consilierul care nu poate lua parte la ședință este obligat să aducă la cunoștință această situație președintelui de ședință sau secretarului unității administrativ-teritoriale.

Art. 36. - Dacă în unitatea administrativ-teritoriala există delegați sătești, aceștia vor fi invitați în mod obligatoriu la ședințele consiliului local în care se discută aspecte ce interesează satul respectiv. Delegatul sătesc va fi ascultat asupra problemei discutate și va participa la vot, votul său având caracter consultativ.

Art. 37. - (1) Dezbaterea problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face inițiatorul. Apoi se dă cuvântul președintelui comisiei de specialitate și, dacă este cazul, șefului compartimentului care a întocmit raportul.
(2) După efectuarea prezentărilor prevăzute la alin. (1) se trece la dezbateri.
(3) Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Președintele de ședință are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcție de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor, precum și timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. Președintele de ședință va urmări ca prezența la dezbateri să se facă din partea tuturor grupurilor de consilieri. În cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri, în funcție de mărimea acestuia.

Art. 38. - (1) Președintele de ședință va permite oricând unui consilier să răspundă într-o problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la regulament.

Art. 39. - Președintele de ședință sau reprezentantul oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuția consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discuțiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor.

Art. 40. - Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenți la ședință, precum și dialogul dintre vorbitori și persoanele aflate în sala.

Art. 41. - În cazul în care desfășurarea lucrărilor este perturbată, președintele de ședință poate întrerupe dezbaterile. El poate aplica sancțiunile stabilite de Statutul aleșilor locali în competența sa ori poate propune consiliului aplicarea de sancțiuni corespunzătoare.

Art. 42. - Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale și pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului local în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat un amendament, celelalte se socotesc respinse fără a se mai supune votului.

Secțiunea a 2-a
Elaborarea proiectelor de hotărâri

Art. 43. - (1) Dreptul la inițiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului local aparține primarului și consilierilor.
(2) Proiectele de hotărâri vor fi însoțite de o expunere de motive și vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop secretarul unității administrativ-teritoriale și personalul de specialitate din aparatul propriu al consiliului vor acorda sprijin și asistență tehnică de specialitate.

Art. 44. - (1) Proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea de zi a ședințelor prin menționarea titlului și a inițiatorului.
(2) Proiectele de hotărâri se aduc la cunoștința consilierilor de îndată, cu indicarea comisiilor cărora le-au fost trimise spre avizare și cu invitația de a formula și depune amendamente.
(3) Operațiunile prevăzute la alin. (2) se realizează prin grija secretarului unității administrativ-teritoriale.

Art. 45. - (1) Proiectele de hotărâri și celelalte materiale se transmit spre dezbatere și avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum și compartimentelor de resort ale aparatului propriu al consiliului, în vederea întocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor și compartimentelor cărora li se trimit materiale spre analiză se face de către primar împreuna cu secretarul.
(2) O dată cu transmiterea proiectelor se va preciza și data de depunere a raportului și a avizului, avându-se grijă ca raportul să poată fi trimis și comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către aceasta a avizului.
(3) Inițiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunța, în orice moment, la susținerea lor.

Art. 46. - (1) După examinarea proiectului sau propunerii comisia de specialitate a consiliului local întocmește un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Dacă se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.
(2) Avizul se transmite secretarului unității administrativ-teritoriale, care va dispune măsurile corespunzătoare difuzării lui către primar și către consilieri, cel mai târziu o data cu invitația pentru ședință.

Art. 47. - Proiectele de hotărâri și celelalte propuneri, însoțite de avizul comisiei de specialitate și de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului, se înscriu pe ordinea de zi și se supun dezbaterii și votului consiliului în prima ședință ordinara a acestuia.

Secțiunea a 3-a
Procedura de vot

Art. 48. - (1) Votul consilierilor este individual și poate fi deschis sau secret.
(2) Votul deschis se exprima public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.
(3) Consiliul local hotărăște, la propunerea președintelui de ședință, ce modalitate de vot se va folosi, în afară de cazul în care prin lege sau regulament se stabilește o anumită modalitate.

Art. 49. - (1) Votarea prin apel nominal se desfășoară în modul următor: președintele explică obiectul votării și sensul cuvintelor "pentru" și "contra". Secretarul unității administrativ-teritoriale va da citire numelui și prenumelui fiecărui consilier, în ordinea alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică și pronunță cuvântul "pentru" sau "contra", în funcție de opțiunea sa.
(2) După epuizarea listei votul se repetă prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur.

Art. 50. - (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clară și precisă, fără echivoc și fără putință de interpretări diferite. Pentru exprimarea opțiunii se vor folosi, de regula, cuvintele "da" sau "nu".
(3) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opțiunea clară a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (2).

Art. 51. - (1) Hotărârile și alte propuneri se adoptă cu votul majorității consilierilor prezenți, în afară de cazul în care, prin lege sau regulament, se dispune altfel.
(2) Abținerile se contabilizează la voturile "contra".
(3) Dacă în sala de ședințe nu este întrunit cvorumul legal, președintele amână votarea până la întrunirea acestuia.

Art. 52. - Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal să se consemneze expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze.

Art. 53. - Proiectele de hotărâri sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiași ședințe.

Capitolul IV
Întrebări, interpelări, petiții și informarea consilierilor locali

Art. 54. - (1) Consilierii pot adresa întrebări primarului, viceprimarului și secretarului unității administrativ-teritoriale, precum și șefilor compartimentelor din aparatul propriu al consiliului local sau ai serviciilor și unităților subordonate.
(2) Prin întrebare se solicită informații cu privire la un fapt necunoscut.
(3) Cei întrebați vor răspunde, de regula, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea ședință a consiliului.

Art. 55. - Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicații în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligația de a răspunde în scris, până la următoarea ședință a consiliului, sau oral, la proxima ședință, potrivit solicitării autorului interpelării.

Art. 56. - (1) Consilierii pot solicita informațiile necesare exercitării mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizată sunt obligate să i le furnizeze la termenul stabilit.
(2) Informațiile pot fi cerute și comunicate în scris sau oral.

Art. 57. - (1) Orice cetățean are dreptul să se adreseze cu petiții consiliului local. Acestea se înscriu într-un registru special, sunt analizate și soluționate potrivit reglementarilor legale în vigoare.
(2) Semestrial consiliul analizează modul de soluționare a petițiilor.

Capitolul V
Dispoziţii privind exercitarea mandatului de consilier

Secțiunea 1

Art. 58. - După validarea alegerilor consilierului i se eliberează legitimația de consilier, precum și semnul distinctiv prevăzut de Statutul aleșilor locali.

Art. 59. - (1) Pentru participarea la ședințele consiliului local și ale comisiilor de specialitate consilierul primește o indemnizație de ședință în cuantumul și în condițiile stabilite de lege.
(2) Consilierul are dreptul, după caz, la diurna de deplasare și plata cheltuielilor de transport și de cazare pentru activitățile prilejuite de exercitarea mandatului.

Art. 60. - Schimbările survenite în activitatea consilierului, în timpul exercitării mandatului, se aduc la cunoștința consiliului local în cel mult 10 zile de la data producerii acestora.

Art. 61. - (1) Participarea consilierilor la ședințele consiliului local și ale comisiilor de specialitate este obligatorie.
(2) Consilierul nu poate lipsi de la ședințele consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care face parte, decât în cazul în care a obținut aprobarea consiliului, respectiv a președintelui comisiei, dacă are motive temeinice.

Art. 62. - Consilierul local care absentează nemotivat la două ședințe consecutive va fi sancționat, potrivit prevederilor Statutului aleșilor locali.

Art. 63. - Consilierul local poate demisiona anunțând în scris consiliul. Soluționarea cererii se va face în condițiile și cu procedura stabilite potrivit prevederilor Statutului aleșilor locali.

Capitolul VI
Aparatul permanent al consiliului local

Art. 64. - (1) Pentru buna organizare a lucrărilor consiliului local, precum și pentru soluționarea altor aspecte din activitatea sa, acesta poate crea un post cu activitate permanenta la comune și orașe și 1-2 posturi la municipiu, pe care vor fi încadrate, prin hotărâre, persoane care au studii superioare, de regulă juridice sau administrative.
(2) Funcțiile pe care vor fi încadrate persoanele prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, iar selecționarea acestor persoane se face pe bază de concurs sau examen organizat în condițiile legii. Comisia de concurs se stabilește de consiliul local.

Art. 65. - Salarizarea persoanelor prevăzute la art. 64 se face potrivit capitolul II din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice

Art. 66. - (1) Apărarea intereselor consiliului local în fața instanțelor de judecată se face de persoanele angajate, potrivit art. 64, dacă acestea au pregătirea profesionala corespunzătoare, sau de un apărător ales, în măsura în care asistența juridică nu poate fi asigurată altfel. Cheltuielile se suporta din bugetul local.
(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) împuternicirea se semnează de președintele de ședință.

Art. 67. - (1) Personalului angajat potrivit art. 64 nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările ulterioare, acesta urmând a-și desfășura activitatea pe bază de contract de muncă.

Art. 67. - (1) Personalului angajat potrivit art. 64 nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările ulterioare, acesta urmând a-și desfășura activitatea pe bază de contract de muncă.
(2) Persoanele încadrate pe posturile create potrivit art. 64 își desfășoară activitatea sub coordonarea secretarului unității administrativ-teritoriale și colaborează cu acesta la pregătirea ședințelor consiliului local, asigurarea documentarii și informării consilierilor, întocmirea și difuzarea către aceștia a dosarelor de ședință și a oricăror alte materiale

Capitolul VII
Dispoziții finale

Art.68. - Încălcarea de către consilieri a obligațiilor ce le revin în exercitarea mandatului constituie abatere și se sancționează potrivit prevederilor legii statutului aleșilor locali, prevederi care pot fi incluse în regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local.

Art. 69. - Prevederile prezentului regulament-cadru privitoare la secretarul unității administrativ-teritoriale se aplică în mod corespunzător și secretarului subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor.

Art. 70. - Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezentul regulament-cadru.

Informații de interes public

Formulare